• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Zgodovina

Atletski klub Koper je bil ustanovljen 23.11.1962. že ob samem za?etku se je pokazalo, da ga okolje ni najbolje sprejelo. Ni bilo tradicije in strokovnega znanja, ki bi ustvarjali pogoje za nemoten razvoj atletike na obali. V letu 1964 je delovanje kluba po?asi prenehalo. V naslednjih letih so se treningi izvajali predvsem na srednjih olah v okviru portne vzgoje. Atletski klub je bil ponovno ustanovljen junija 1966 - za?etnik atletike v Kopru je bil Lucijan Kozlovi?. Pogoji za vadbo pa so bili e vedno slabi. Leta 1967 je bil organiziran prvi klubski miting. Pogoji za vadbo so se sicer iz leta v leto izboljevali, vendar podpora atletiki kot taki e vedno ni bila zadostna. tevilo ?lanov je raslo, udeleevati so se za?eli tudi tekmovanj na republiki ravni, toda kljub temu so bili pogoji za vadbo e vedno neprimerni. Teavam v atletskem klubu niso prisluhnili niti na mestni ob?ini.

V letu 1971 so vidni prvi uspehi na republiki ravni v mladinski kategoriji. K po?asnemu razvoju je pripomoglo tako nestrokovno vodstvo kot tudi nesporazumi med pe?ico trenerjev. Zaradi pomanjkanja orodij so se osredoto?ili predvsem na izvedbo krosov in uli?nih tekov, ki so v naslednjih letih postali tradicionalni. Leta 1979 so na asfaltna zaleti?a za viino in daljino poloili tartan in tako nekoliko izboljali monosti za trening. Atletska steza je bila e vedno iz ugaskov, v takih razmerah pa so bili kvalitetni treningi skorajda nemogo?i. V za?etku osemdesetih let je v klub prihajalo vse ve? mladih atletov, ki so dosegali vse vidneje uspehe. Vseeno pa je bilo to premalo, da bi atletika postala bolj priljubljena.

V letu 1983 se spet pojavi kriza, ki je klub prizadevanjem atletskih delavcev, ni lahko reiti. Predvsem mladi so se morali boriti z izredno slabimi razmerami, vendar je njihova vztrajnost kasneje obrodila sadove. Udeleevati so se za?eli tevilnih tekmovanj, na katerih so dosegali dobre rezultate. Napredek se je pokazal predvsem v tekih na dolge in srednje proge. Na obalo so prihajali atleti od drugod, kar je dajalo upanje v boljo prihodnost. Kljub vse vidnejim uspehom e vedno ni bilo podpore iz ojega okolja, kar je pomenilo, da so e vedno bili prepu?eni sami sebi.

Leta 1990 je bilo ustanovljeno atletsko drutvo Primorska s sedeem v Kopru. Zdruili so se vsi primorski atletski klubi in skupno nastopali na obmo?ju takratne Jugoslavije. V za?etku devetdesetih let se spet pojavi manja kriza, ki se kae v slabih rezultatih na tekmovanjih. v letu 1995 se je uresni?ila dolgoletna elja tako atletov kot trenerjev. Atletsko stezo so prekrili s Polytan umetno maso, kar je pomenilo, da je tudi v Kopru na voljo stadion, ki je omogo?al izvedbo tekmovanj tudi na viji ravni. Ta projekt so v ve?ini izpeljali ?lani kluba. Otvoritev je bila 15.5.1995. Mesec kasneje je bilo prvo mednarodno tekmovanje - sre?anje mladinskih reprezentanc Avstrije, Hrvake in Slovenije. Na drugi strani so se e vedno kazali neuspehi. Kljub odli?nim pogojem za delo, ni bilo skoraj ni? narejenega za dvig rezultatov. Prihajalo je do vse ve?jih nesoglasij tako med trenerji kot med atleti.

Oktobra istega leta je bilo ustanovljeno novo atletsko drutvo. Tako so iz Atletskega kluba Koper odli vsi tisti, ki so dajali prednost osebnemu interesu in pozabljali na pomembnost timskega dela. ?eprav je prilo do delitve, se je v klubu kazal napredek. Rezultati so bili vse bolji, tudi trenersko delo je vse bolj strokovno. V letu 1999 je prila pomo? tudi s strani sponzorjev. Spomladi je na iroko odprla vrata atletska ola, nad katero je prevzela pokroviteljstvo Volksbank - Ljudska banka. Postavljeno je bilo novo metali?e za disk in kladivo na pomonem stadionu. Po?asi je prihajalo do posodobitev, kar je pripomoglo k bistvenemu izboljanju rezultatov in udeleba na razli?nih tekmovanjih po Sloveniji in v tujini se je dvigala.

Od ustanovitve naprej je bila skozi prisotna elja zagotoviti prave razmere za nemoten trening, kar je prizadevnim ?lanom kluba in ostalim, ki so verjeli v bolji jutri, vsekakor uspelo. Danes smo lahko ponosni na to, kar so ustvarili, da bi se atletika ohranjala in doivela topleji sprejem okolice kot v preteklosti.

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 18 Avgust 2011 07:24)

 
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook